Serveis de Psicologia i Logopèdia

Servei de psicologia

Al centre dàlia, oferim diferents tipus de serveis per a infants, adolescents i adults en l'àmbit de la psicologia, entre els quals hi ha:

 • Assessorament i orientació personal
 • Valoració i diagnòstic
 • Psicoteràpia individual
 • Reeducació
 • Suport psicopedagògic
 • Entrevistes terapèutiques

Psicologia per a infants

En l'atenció als infants creiem que és molt important el treball i col·laboració amb totes aquelles persones que cuiden, estan en contacte i atenen al menor: pares, mestres, pediatres, etc.

Valorem la importància que tant els pares com els professionals que estan amb els infants al llarg de la setmana vegin i entenguin les dificultats que aquests presenten i es puguin adequar a les seves necessitats de la millor manera possible.

Serveis de psicologia per a infants

Al centre dàlia, oferim atenció tant preventiva com de tractament per a infants que presenten, entre d'altres:

 • Dificultats de relació amb els companys o adults.
 • Dificultats de comportament (inhibicions, agressivitat, etc.).
 • Dificultats d'atenció
  (dispersió, impulsivitat, hiperactivitat, etc.) (TDA-H).
 • Dificultats d'aprenentatge (dislèxies).
 • Dificultats en la regulació de l'estat d'ànim
  (símptomes depressius o ansiosos).
 • Alteracions en el desenvolupament
  (son, alimentació, control d'esfínters, etc.).
 • Trastorn en la relació i comunicació (TGD,TEA).

Psicologia per a adolescents

L'adolescència l'entenem com aquell període de temps en el que els humans deixem de ser infants per entrar a la vida adulta. Comporta un despertar cap a aquesta nova vida, amb tot el que suposa.

És un viatge que està ple d'il·lusions, pors, incerteses, ... i que de tranquil i seré no en té res, més aviat és un viatge on predominen permanentment les turbulències i la complexitat. És un moment en què es produeix un important procés de recerca i definició de la pròpia identitat, que seria bo poder acabar havent assentat una base sòlida per al desenvolupament ple de la vida adulta.

Les peculiaritats que caracteritzen aquesta etapa vital requereixen d'un abordatge i d'un tracte específic tant amb els nois i noies, com amb els pares. Al centre, hi treballem professionals especialitzats amb llarga experiència en aquesta àrea.

Serveis de psicologia per a adolescents

Al centre dàlia, oferim atenció tant preventiva com de tractament per a adolescents que presenten, entre d'altres:

 • Desorientació personal
  (estudis, reaccions d'intolerància al propis cos, sexualitat, etc.).
 • Alteracions en l'estat d'ànim
  (tristesa, ansietat, etc.).
 • Alteracions en el comportament.
 • Primers contactes amb les drogues.
 • Abús de les noves tecnologies.
 • Dificultats en els aprenentatges i en la motivació escolar.
 • Dificultats de comunicació.

Psicologia per a adults

En els temps en que vivim, no sembla que tinguem temps per parar, pensar, escoltar-nos i ser conscients del què ens passa. El fet de no saber i no entendre dificulta l'elaboració mental dels processos i les experiències viscudes.

El malestar que se'n deriva pot manifestar-se de moltes maneres i amb diferent intensitat segons cada persona. En molts casos, aquest malestar interfereix significativament en el desenvolupament normal i satisfactori de la nostra vida.

Quan es dóna aquesta situació, sovint és difícil, o fins i tot poc recomanable, afrontar el problema en solitari. Confiem plenament en la capacitat de les persones per aprendre a cuidar-se, respectar-se i estimar-se i aquesta confiança és el fonament del nostre treball.

Treballem estretament amb cada persona per restablir i enfortir aquesta capacitat: l'orientem, l'assessorem i li proporcionem els recursos necessaris perquè pugui afrontar i superar la seva problemàtica.

Serveis de psicologia per a adults

Al centre dàlia, oferim atenció a aquelles persones que fan una demanda per raó de:

 • Alteracions en l'estat d'ànim
  (canvis bruscos, dificultats per regular els estats emocionals).
 • Depressions
  (baixa autoestima, desmotivació, cansament, sensació de buit, etc.).
 • Dificultats per elaborar etapes o canvis
  (dols, separacions, traumes mèdics, noves situacions personals, etc.).
 • Estats d'ansietat alterats (crisis d'ansietat o de pànic).
 • Estrès.
 • Pors desmesurades o fòbies (agorafòbia, claustrofòbia, etc.).
 • Dificultats en les relacions personals.
 • Alteracions psicosomàtiques.
 • Trastorns psiquiàtrics.

Servei de logopèdia

Al centre dàlia, oferim diferents tipus de serveis per a infants, adolescents i adults en l'àmbit de la logopèdia, entre els quals hi ha:

 • Assessorament i orientació personal
 • Exploració i diagnòstic
 • Prevenció
 • Tractaments individuals
 • Serveis específics per a professionals

Logopèdia per a infants i adolescents

Els infants i adolescents que presenten problemes de parla, llenguatge i veu, sovint en són conscients ja que es tracta d'una dificultat audible que els altres poden percebre. És per això que oferim una atenció integral perquè entenguin i visquin en positiu el procés terapèutic.

De la mateixa manera, fem participar els pares en el procés, oferint pautes facilitadores per acompanyar, motivar i ajudar l'infant, i ens coordinem amb els professionals que hi tenen contacte per fer un treball ordenat i coherent.

Serveis de logopèdia per a infants i adolescents

Al centre dàlia, oferim atenció logopèdica per a infants i adolescents que presenten:

 • Atenció precoç: prevenció i estimulació del llenguatge.
 • Dificultats en l'articulació de sons.
 • Dificultats en la parla derivades de problemes anatòmics.
 • Retards del llenguatge.
 • Dificultats de lectoescriptura.
 • Trastorns del llenguatge associats a la sordesa i al retard mental.
 • Teràpia miofuncional.
 • Disfonia infantil.

Logopèdia per a adults

La manera com ens comuniquem és un element que ens descriu i defineix. Hi ha persones que volen resoldre problemes de parla, de veu, o que busquen maneres d'expressar-se millor i així, relacionar-se millor i sentir-se millor.

D'altra banda hi ha persones que han perdut la capacitat de produir o comprendre el llenguatge degut a lesions neurològiques o malalties degeneratives. Han quedat aïllades. Per tal de recuperar i de mantenir el lligam amb el altres, necessiten arrencar altre cop la paraula i aprendre estratègies per interactuar amb les persones que els envolten.

En tots els casos, oferim una atenció personalitzada, orientada a les necessitats específiques de cadascú i basada en un enfocament integrador que té en compte tots els aspectes que afecten el procés comunicatiu.

Serveis de logopèdia per a adults

Al centre dàlia, oferim serveis de logopèdia per a adults que sol·liciten atenció per problemes relacionats amb:

 • Trastorns de la veu.
 • Dificultats en l'articulació dels sons.
 • Dificultats en la parla derivades de problemes anatòmics.
 • Trastorns del llenguatge i d'articulació.
 • Trastorns comunicatius d'origen neurològic.
 • Assessorament i recursos per parlar en públic.